26 Ekim 2018 Cuma

Stratejik Yönetim Ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler


            Stratejik yönetim 1960lı yıllardan itibaren önce çok uluslu şirketlerde daha sonraları ise diğer özel şirketler ile kamu kuruluşlarında kullanılmaya başlanmıştır. 1980 yılından itibaren Amerika’da özellikle yerel yönetimler stratejik yönetim anlayışını benimsemiştir. Türkiye’de 2005 sonrası yasal düzenlemeler ile kamu kuruluşlarında zorunlu hale gelmiştir. Kamu yönetimi ve mali kontrol kanunu ile kurumların misyon, vizyon, stratejik hedef ve amaçlar belirlemesi gerekmektedir. Ölçülebilir hedefler belirlenen süre sonunda ölçülerek amaçların gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenir. Bütçelerini stratejik planlarına, amaç ve hedeflerine uygun düzenlemek zorundadırlar.
Stratejik Yönetim Ve Toplam Kalite Yönetimi Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler


 Vizyon
            Geleceğe yönelik ölçülebilir amaç ve hedefleri ifade etmektedir. Vizyon organizasyonun ulaşmak istediği geleceğin bir resmidir.
 Misyon
            Gelecekte ulaşılması istenen hedefe yönelik görev ve kararlılık ifadesidir. Misyon organizasyon açısından “Biz niçin varız?” sorusunun cevabıdır.
Strateji
            Strateji geleceğe hangi yol ve nasıl ulaşılacağını gösteren genel bir planlamadır.
Aksiyon
            Belirlenen stratejiler çerçevesinde izlenecek yoldur. Daha somut ve ölçülebilir hedefleri içerir. Bir tür yapılacaklar listesidir.
STRATEJİK YÖNETİM UNSURLARI
            Stratejik yönetim; stratejik planlama, kaynak dağılımı, kontrol ve değerlendirme gibi unsurları içermektedir.


Stratejik Planlama
            Stratejik planlama organizasyonun çevresi ile uyumunu, ne olduğunu, ne yaptığını ve niçin yaptığını şekillendiren temel karar ve eylemleri üreten bir disiplindir. Misyon tanımı, paydaş analizi, kurumsal yükümlülüklerin belirlenmesi, kurumun iç ve dış çevresinin sistematik olarak belirlenmesi, stratejik konuların tanımlanması, strateji oluşturma ve vizyonun belirlenmesi olarak tanımlanabilir.
 Kaynak Dağılımı
            Stratejik planın uygulanabilmesi için personel, mali ve parasal kaynakların planlanmasını içerir. Kaynak dağılımı doğru yapılmayan bir planın gerçekleşmesi beklenemez.
Kontrol ve Değerlendirme
            Stratejik planın uygulanması sürecinde ve sonrasında performans geri bildirimini sağlar. Plana uygunluk ve hedeflerin ne kadar gerçekleştiği bu aşamada ölçülür.
 Swot Analizi
            Organizasyonun iç ve dışdurum değerlendirilmesi yapılması demektir. Dört ayağı vardır. İç unsurlar güçlü yönler ve zayıf yönler olarak ikiye ayrılır. Dış unsurlar ise fırsatlar ve tehditler başlıkları altında incelenir.
 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLE STRATEJİK YÖNETİMİN KARŞILAŞTIRMASI
            Her iki yaklaşımda yönetim bilimi içinde birbirine karşıt olmaktan çok aynı konuya farklı çerçeveden bakmaktadırlar.
Örgüt Görüşü
            Her iki yaklaşımda organizasyonun açık sistem görüşü ile yönetilmesini öngörmektedir. Stratejik yönetim örgütün devamını sağlayabilmesi için çevresi ile uyum içinde olması gerektiğini savunurken toplam kalite yönetimi müşteri ihtiyaç ve talepleri öncelikledir. Her ikisinde de rasyonel model yer almaktadır. Bu model karar almadan önce mevcut tüm alternatiflerin gözden geçirilmesini, tüm alternatiflerin sonucunun düşünülmesini ve en iyi sonuç üreten alternatifin seçilmesini kapsamaktadır.
Planlama ve Zaman Vurgusu
            Stratejik yönetimde planlama üst düzey yönetimin işi olarak görülürken toplam kalitede her düzeyin katılımına vurgu yapılmaktadır. Her iki yönetim anlayışı da sorumluluğun üst yönetimde olduğunu söyler. Zaman vurgusunda ise stratejik yönetim toplam kaliteye göre daha fazla gelecek zaman vurgusu içerir.
 Kurumsal Kültür ve Liderlik
            Stratejik yönetim vizyon ortaya koyar analiz yapar ve bu analizler çerçevesinde geliştirirler. Vizyonu gerçekleştirmek için temel hedef ve prosedürleri ortaya koyarlar. Toplam kalite yönetimi ise süreçlerin sürekli iyileştirilmesi, kalitenin içselleştirilerek kurumsal kültür haline getirilmesi, çalışanların işleri ile gurur duymasının sağlanması ve sürekli eğitimi ön görür.
            Her iki yöntemde liderliğe vurgu yapmaktadır. En önemli olan liderlik konusunda dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip liderler kurumu dönüştürerek yönetim anlayışının kurum tarafından benimsenmesini sağlarlar.
Yönetim Kontrolü ve İnsan Kaynakları Yönetimi
            Karmaşık ve güçlü kontrol sistemlerine sahip olmaları iki yaklaşımında temel özelliklerindendir. Stratejik yönetim iç kontrol sistemleri, yönetim kontrol sistemleri, performans değerlendirmeleri gibi unsurları içerir. Toplam kalite yöntemi ise pareto çizelgesi, kontrol çizelgesi, matris çizelgesi gibi karmaşık istatistiksel yöntemler ile kontrol sağlamayı amaçlar.
            Çalışanların eğitimi, kurumsal süreçlere katılım, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme kullanılarak çalışan motivasyonu artırılmaya çalışılır. Son yıllarda deneyimli amirlerden gelen düşünceler profesyonel planlama uzmanlarının görüşlerinden daha değerli hale gelmiştir.

                                                                               
Bu çalışma Doç. Dr. Selim Coşkun’un Amme İdaresi Dergisi Cilt 44 sayı 2, Haziran 2011, s. 43-69’da yayınlanan “STRATEJİK YÖNETİM VETOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: BENZERLİKLER, FARKLILIKLAR VE KAMU YÖNETİMİ İÇİN ÇIKARIMLAR” adlı makalesinin özetidir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder