4 Mayıs 2018 Cuma

Danimarka Kamu Diplomasisi


             Bu yazı Danimarka kamu diplomasisinin çalışma ilkelerini belirlemek için oluşturulan kılavuzdan özetlenmiştir. Kılavuz dış temsilcilikler için hazırlanmıştır. Kamu diplomasisinin tanımı, uygulamaları ve hedef grupları ele alınmıştır. Etkili bir kamu diplomasisi için tüm paydaşlar arasında koordinasyon gereklidir ve bu koordinasyondan dış işleri bakanlığı sorumludur.
            Diplomasi, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeyi gerektirir. Geleneksel diplomasi devletler arasında gerçekleşir. Kamu diplomasisi ise devlet ile genel olarak halk veya belirli hedef gruplar arasında gerçekleşir. Geleneksel diplomasi ve kamu diplomasisinin amacı, Danimarka ve Danimarkalıların siyaset, güvenlik, ekonomi, iş koşulları, çevre, eğitim, kültür ve diğer alanlardaki çıkarlarını desteklemek ve korumaktır. Danimarka, kültürü, kurumları ve politikalarını diğer ülkelerdeki insanlar için güvenilir ve anlaşılır olarak aktarmayı ve onların onaylama, reddetme veya farklılıkları görebilmelerini amaçlar. Danimarka’nın temsil ettiği değerleri toplumlara anlatmak esas amaçtır. Farklı bakış açılarındaki ve kültürlerdeki insanlar arasında iletişim ağı ve anlayış oluşturulmasını sağlar.
Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç


            Kamu diplomasisinin hedef grupları arasında medya, düşünce kulüpleri, kanat önderleri, sivil toplum örgütleri, iş toplulukları, araştırma enstitüleri ve dini gruplar sayılabilir. Tüm bu gruplar aynı zamanda kamu diplomasisinin paydaşlarıdır Tüm bu paydaşlar arasında bir iş bölümü ve iş birliği gereklidir.

KAMU DİPLOMASİSİ STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ
            Kamu diplomasisi stratejisi geliştirirken ilk olarak uygun konular tespit edilir. Hedef ve amaçlarla konuların uygunluğu karşılaştırılır. Uygun konular seçildikten sonra planlama yapılır. Plan aşamasının ardından uygulama gelir ve son olarak uygulamanın takip edilmesi ve sonucunun değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sonucunda istenilen mesajın verilip verilmediği kontrol edilir. İyi yapılan ve başarısız olunan noktalar belirlenerek ilerisi için öneriler oluşturulur.
            Elçiliklerin kamu diplomasisinde görevi Danimarka’nın mesajlarını yerel unsurlara uygun şekilde uyarlamaktır. Bu yüzden ev sahibi ülkenin siyasetini, ekonomisini, kültürünü, yönetim sistemini, refah seviyesini, dinini, medyasını dikkate almalıdır.  Böylece her ülkede farklı stratejiler geliştirilerek ülkeler arasındaki farklılıklara uygun mesajlar verilir. Elçilikler ayrıca Danimarkalı aktörlere yerel gelişmeler ve gelen tepkiler hakkında geribildirim vererek ileriki uygulamalar için veri sağlar.
            Kamu diplomasisi stratejisi oluştururken Danimarka’nın diğer ülkeler ile ilişkileri göz önüne alınmalıdır. Hedef ülkenin Danimarka’nın çıkarları için önemi, ne tür çıkarlar söz konusu olduğu(kültürel, ekonomik, politik vb.), yapılacak iş birliğinin en önemli alanları, aradaki ilişkilerin geçmişten günümüze durumu gibi konular iki ülke arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olur. 
            Verilecek mesaj analiz edilirken hedef ülkedeki Danimarka’nın imajını tahlil edildikten sonra iletişimin hedefleri ve mesajların hangi hedef gruba etki edeceği belirlenir. Bu hedef grup toplumun tümü olabileceği gibi belirli yaş ve eğitim durumundaki insanlar, düşünce kulüpleri ya da medya olabilir. Hedef grubun seçiliş nedeni, eğitim düzeyi, Danimarka’ya bakışı, toplumun diğer kısmından hedef grubu ayıran özelikler belirlenir ve bunlara uygun yöntem seçilir. Mesajın gerçekçi ve açık olması, daha önceki iletişim konuları ile tutarlı olması gerekir. Daha sonra planlama, bütçeleme ve kaynak yönetimi yapılarak uygulamaya geçilir.
            Değerlendirme kısmında ise mesajın yarattığı etki ile planlanan etki arasındaki fark değerlendirilir. Beklenen etkiyi veren ve veremeyen mesajlar belirlenerek daha sonraki kamu diplomasisi uygulamaları için veri elde edilir. Son olarak kaynakların ne kadar etkili kullanıldığı kontrol edilir.

MEDYA İLİŞKİLERİ
            Medya hedef gruplar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kamu diplomasisinin paydaşları medya üzerinde etki kurabilmek için iş birliğine gitmelidirler. Gazete, radyo, televizyon ve sosyal medya gibi tüm medya türleri tek tek incelenerek bu türlerde bir tekelin olup olmaması, devlet ya da özel sektöre bağlı olması, siyasi ve politik duruşu ve nüfusun bu medya türünü kullanım sıklığı incelenmelidir. Tüm bu incelemeler sonucunda farklı medya mecraları farklı mesajlar için kullanılabilir.
            Medya ilişkilerinde 5 farklı strateji izlenebilir. Bunlardan ilki reaktif medya ilişkisidir. Bu ilişki medyada yer alan bir haber ya da iddia sonrası elçiliğin cevap vermesi ile oluşur. Burada verilecek cevap dışişlerinin yayınladığı kılavuza uygun olarak hazırlanır. Proaktif medya ilişkisi ise medyada bir haber oluşmadan önce yapılması gerekenleri içerir. Medya ile iyi ilişkiler sağlamak temel hedeftir. Bunun için medya çalışanları ile düzenli toplantılar, yemek – kahvaltı organizasyonları yapılabilir. Elçilik davetlerine medya mensupları da davet edilerek medyada olumlu anlamda yer alınmaya çalışılır. Medya çalışanları ile kişisel ilişkiler kurulmasına önem verilerek onlar ile sadece resmi yollar ile değil, kişisel telefon, e-mail gibi araçlarla da ilişki sağlanır. Zaman zaman röportaj verilerek ya da gazetelerde makale yazılarak da medya görünürlüğü arttırılır.  Tüm medya ile bu tür ilişkiler sağlamak yerine belirli kilit isimlere önem verilmesi medya ilişkilerinde daha verimli bir yoldur. Diğer medya ilişkileri ise düzeltme yayınlama, özel etkinliklere katılarak medyada yer alma ve medya mensuplarını Danimarka’ya davet etme olarak sıralanabilir.

DİĞER İLETİŞİM YÖNTEMLERİ VE HABERLEŞME KANALLARI

Medyanın yanı sıra hedef kitlenin özellikleri ve mevcut kaynakların durumu gibi etkenler değerlendirilerek birçok farklı yöntem kullanılabilmektedir. Söz konusu araçlar arasında internet, web siteleri, basılı yayınlar, filmler, videolar, CD’ler / DVD’ler, dersler, konferanslar, etkinlikler, uzman görevlendirme, yabancıların Danimarka ziyaretleri, bir iletişim kanalı olarak ağ kurma ve bilgi kaynakları gibi unsurlar yer almaktadır.

 KÜLTÜREL DİPLOMASİ

            Kültürel değişim;zengin ve gelişen kültüre sahip bir ulus olmak bakımından Danimarka’nın dış dünyadaki algısını yükseltmektedir. Kültürel değişim kültürün ötesinde ülkelerin görünürlüğü arttırabilmekte ve farkındalık yaratabilmektedir.

Uluslararası kültürel değişim alanında Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı arasındaki işbirliği sözleşmesine göre kültürel değişimin amacı;Danimarka kültür ve sanatını nitel olarak güçlendirmek,Danimarka sanatı ve kültürü alanında diğer ülkelerde farkındalık yaratmak,Danimarkalı sanatçılar ve kültür kurumlarında diğer ülkelerin sanatı ve kültürü hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmak, Danimarka’nın kültürel ve sosyal bir model olduğunu da içerek şekilde Danimarka hakkında farkındalık yaratmanın Danimarka politikası için kilit önemde olduğu yönündeki algıyı güçlendirmek ve Danimarka’nın kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek. Söz konusu hususlar kültürel diplomasinin amacının sanat ve kültür yanında Danimarka’yı genel olarak desteklemek olduğunu göstermektedir.

Kültürel değişim faaliyetlerinin ana aktörleri Danimarka Sanat Ajansı, Ajansın edebiyat, müzik, performans sanatları ve görsel sanatlar gibi merkezleri, kültür kurumları, Elçilik ve kültür enstitüleridir.

Kültürel değişim faaliyetlerinin kaynağı öncelikle Danimarka Sanat Ajansı’nın fon havuzundan sağlanmaktadır. Söz konusu hibe havuzunun sorumluluğu Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının da temsil edildiği yönetim kurulu organına aittir. Sanatçılar, Danimarkalı ya da yabancı kuruluşlar hibe almak amacıyla başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, birçok Elçilik kültürel değişim kapsamında her yıl ödüllendirilmektedir.Finansmanın önemli bir bölümününev sahibi ülkedeki paydaşlardan elde edilmesi faydalı olacaktır. Bu durum yerel halkın etkinliklere daha fazla ilgi göstermesini garantileyecek olup mekân, teknoloji ve pazarlama gibi giderler için fon sağlayacaktır.Ancak, özel sektör sıkça kültürel etkinlikler dâhil kamu diplomasisi faaliyetlerini kamunun işi olarak görmektedir.

İLETİŞİM VE KAMU DİPLOMASİNİN GÜNLÜK HAYAT İLE BÜTÜNLEŞMESİ

            Kamu diplomasisi bağımsız bir konu olmayıpgünlük hayat ile bütünleşmesi gereken bir olgudur. Kamu diplomasisi faaliyetleri Elçilik eliyle gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, kamu diplomasisi faaliyetleri, kamu diplomasininim kaynak ve zaman ihtiyaçlarını bilen üst düzey yöneticiler tarafından desteklenmelidir.

Kamu diplomasisinin sistematik bir şekilde gündelik hayat ile bütünleştirilmesine ilişkin tavsiyeler şunlardır:Bir iletişim koordinatörü atanmalarıdır, haftalık toplantılarda iletişim ve kamu diplomasisi gündem maddeleri içinde yer almalarıdır, ilgili birim iletişim ve kamu diplomasisi ile ilgili çalıştay düzenleyebilir, kamu diplomasisi ve iletişim ile ilgili genel bir faaliyet planı yıllık olarak hazırlanmalıdır, söz konusu plana elçiliğin amaçları dâhil edilmeli ve gerçekçi olmalıdır, tanıtım faaliyetleri ve ziyaretler gibi özel stratejiler ve planlar geliştirilmelidir.

ÖRNEK OLABİLECEK KAMU DİPLOMASİSİ VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ ÖRNEKLERİ

1.      Danimarka Bütünleşme Politikası: Tematik Yayın, Berlin

2.      Danimarka Küreselleşme Stratejisi: Kampanya Konsepti, Küreselleşme Birimi

3.      Danimarka Alternatif Enerji Teknolojileri: Enerji Semineri, Washington

4.      Danimarka Çocuk Edebiyatı: Arapça’ya Çeviri, Cezayir

5.      Danimarka Kamu Sektörünün Dijitalleşmesi: Gazeteci Ziyaretleri, Londra

6.      Danimarka Tasarımı: Modern Sanat Müzesi, New York

7.      Danimarka Sürekli Eğitim Sistemi: Karar Vericileri, Uzmanları ve Gazetecileri Ziyaret, Afrika

8.      Danimarka Kulüp ve Dernek Geleneği: Badminton, Hanoi

9.      Yeşil Danimarka: Organik Gıdalara Yönelmeyi Destekleme, Kampala

 


Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Diplomasini El Kitabında yer alan bilgilere göre; kültürel değişim; zengin ve gelişen kültüre sahip bir ulus olmak bakımından Danimarka’nın dış dünyadaki algısını yükseltmektedir. Kültürel değişim kültürün ötesinde görünürlüğü arttırabilmekte ve farkındalık yaratabilmektedir. Bu kapsamda Uluslararası kültürel değişim alanında Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı arasındaki işbirliği sözleşmesine göre kültürel değişimin amacı; Danimarka kültür ve sanatını nitel olarak güçlendirmek, Danimarka sanatı ve kültürü alanında diğer ülkelerde farkındalık yaratmak, Danimarkalı sanatçılar ve kültür kurumlarında diğer ülkelerin sanatı ve kültürü hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmak, Danimarka’nın kültürel ve sosyal bir model olduğunu da içerek şekilde Danimarka hakkında farkındalık yaratmanın Danimarka politikası için kilit önemde olduğu yönündeki algıyı güçlendirmek, Danimarka’nın kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek. Söz konusu hususlar kültürel diplomasinin amacının sanat ve kültür yanında Danimarka’yı genel olarak desteklemek olduğunu göstermektedir.

Kültürel değişim faaliyetlerinin ana aktörleri Danimarka Sanat Ajansı, Ajansın edebiyat, müzik, performans sanatları ve görsel sanatlar gibi merkezleri, kültür kurumları, Elçilik ve kültür enstitüleridir. En önemli aktör Elçiliklerdir. Elçiliğin rolü; Danimarka’nın sanatına ve kültürüne ilişkin ev sahibi ülkedeki eğilimler ve fırsatlar konusunda sanat topluluklarını düzenli olarak bilgilendirmek; ev sahibi ülkedeki medyayı kültür alış verişi faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmek olarak belirlenmiştir. Elçiliğin etkinliklere davet, festivaller, sergiler vb. gibi Danimarka sanatına ve kültürüne erişimi garantileyen daha fazla iletişim fırsatları bulunmaktadır. Elçilik ayrıca yurtdışında sanat toplulukları ile iş çevreleri arasındaki işbirliğinin artması bakımından önemli bir oynamaktadır. Kültürel değişim faaliyetlerinin kaynağı öncelikle Danimarka Sanat Ajansı’nın fon havuzundan sağlanmaktadır. Söz konusu hibe havuzunun sorumluluğu Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının da temsil edildiği yönetim kurulu organına aittir.

Özetle kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi çalışmaları Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından Elçilikler eliyle yürütülmektedir. Gerçekleştirilen her çalışma bu düşünce ile tasarlanmaktadır. Kamu Diplomasisi El Kitabında bütün faaliyetler, ilgili birimlerin görev tanımları ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kısaca kamu diplomasisi faaliyetleri Elçilik eliyle gerçekleştirilmelidir. Ve kamu diplomasisi faaliyetleri, kamu diplomasininim kaynak ve zaman ihtiyaçlarını bilen üst düzey yöneticiler tarafından desteklenmelidir.Bu çalışma Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Handbook on Public Diplomacy’ konulu yayının özetidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder