4 Mayıs 2018 Cuma

Danimarka Kamu Diplomasisi


             Bu yazı Danimarka kamu diplomasisinin çalışma ilkelerini belirlemek için oluşturulan kılavuzdan özetlenmiştir. Kılavuz dış temsilcilikler için hazırlanmıştır. Kamu diplomasisinin tanımı, uygulamaları ve hedef grupları ele alınmıştır. Etkili bir kamu diplomasisi için tüm paydaşlar arasında koordinasyon gereklidir ve bu koordinasyondan dış işleri bakanlığı sorumludur.
            Diplomasi, diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeyi gerektirir. Geleneksel diplomasi devletler arasında gerçekleşir. Kamu diplomasisi ise devlet ile genel olarak halk veya belirli hedef gruplar arasında gerçekleşir. Geleneksel diplomasi ve kamu diplomasisinin amacı, Danimarka ve Danimarkalıların siyaset, güvenlik, ekonomi, iş koşulları, çevre, eğitim, kültür ve diğer alanlardaki çıkarlarını desteklemek ve korumaktır. Danimarka, kültürü, kurumları ve politikalarını diğer ülkelerdeki insanlar için güvenilir ve anlaşılır olarak aktarmayı ve onların onaylama, reddetme veya farklılıkları görebilmelerini amaçlar. Danimarka’nın temsil ettiği değerleri toplumlara anlatmak esas amaçtır. Farklı bakış açılarındaki ve kültürlerdeki insanlar arasında iletişim ağı ve anlayış oluşturulmasını sağlar.


            Kamu diplomasisinin hedef grupları arasında medya, düşünce kulüpleri, kanat önderleri, sivil toplum örgütleri, iş toplulukları, araştırma enstitüleri ve dini gruplar sayılabilir. Tüm bu gruplar aynı zamanda kamu diplomasisinin paydaşlarıdır Tüm bu paydaşlar arasında bir iş bölümü ve iş birliği gereklidir.

KAMU DİPLOMASİSİ STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ
            Kamu diplomasisi stratejisi geliştirirken ilk olarak uygun konular tespit edilir. Hedef ve amaçlarla konuların uygunluğu karşılaştırılır. Uygun konular seçildikten sonra planlama yapılır. Plan aşamasının ardından uygulama gelir ve son olarak uygulamanın takip edilmesi ve sonucunun değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sonucunda istenilen mesajın verilip verilmediği kontrol edilir. İyi yapılan ve başarısız olunan noktalar belirlenerek ilerisi için öneriler oluşturulur.
            Elçiliklerin kamu diplomasisinde görevi Danimarka’nın mesajlarını yerel unsurlara uygun şekilde uyarlamaktır. Bu yüzden ev sahibi ülkenin siyasetini, ekonomisini, kültürünü, yönetim sistemini, refah seviyesini, dinini, medyasını dikkate almalıdır.  Böylece her ülkede farklı stratejiler geliştirilerek ülkeler arasındaki farklılıklara uygun mesajlar verilir. Elçilikler ayrıca Danimarkalı aktörlere yerel gelişmeler ve gelen tepkiler hakkında geribildirim vererek ileriki uygulamalar için veri sağlar.
            Kamu diplomasisi stratejisi oluştururken Danimarka’nın diğer ülkeler ile ilişkileri göz önüne alınmalıdır. Hedef ülkenin Danimarka’nın çıkarları için önemi, ne tür çıkarlar söz konusu olduğu(kültürel, ekonomik, politik vb.), yapılacak iş birliğinin en önemli alanları, aradaki ilişkilerin geçmişten günümüze durumu gibi konular iki ülke arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olur. 
            Verilecek mesaj analiz edilirken hedef ülkedeki Danimarka’nın imajını tahlil edildikten sonra iletişimin hedefleri ve mesajların hangi hedef gruba etki edeceği belirlenir. Bu hedef grup toplumun tümü olabileceği gibi belirli yaş ve eğitim durumundaki insanlar, düşünce kulüpleri ya da medya olabilir. Hedef grubun seçiliş nedeni, eğitim düzeyi, Danimarka’ya bakışı, toplumun diğer kısmından hedef grubu ayıran özelikler belirlenir ve bunlara uygun yöntem seçilir. Mesajın gerçekçi ve açık olması, daha önceki iletişim konuları ile tutarlı olması gerekir. Daha sonra planlama, bütçeleme ve kaynak yönetimi yapılarak uygulamaya geçilir.
            Değerlendirme kısmında ise mesajın yarattığı etki ile planlanan etki arasındaki fark değerlendirilir. Beklenen etkiyi veren ve veremeyen mesajlar belirlenerek daha sonraki kamu diplomasisi uygulamaları için veri elde edilir. Son olarak kaynakların ne kadar etkili kullanıldığı kontrol edilir.

MEDYA İLİŞKİLERİ
            Medya hedef gruplar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kamu diplomasisinin paydaşları medya üzerinde etki kurabilmek için iş birliğine gitmelidirler. Gazete, radyo, televizyon ve sosyal medya gibi tüm medya türleri tek tek incelenerek bu türlerde bir tekelin olup olmaması, devlet ya da özel sektöre bağlı olması, siyasi ve politik duruşu ve nüfusun bu medya türünü kullanım sıklığı incelenmelidir. Tüm bu incelemeler sonucunda farklı medya mecraları farklı mesajlar için kullanılabilir.
            Medya ilişkilerinde 5 farklı strateji izlenebilir. Bunlardan ilki reaktif medya ilişkisidir. Bu ilişki medyada yer alan bir haber ya da iddia sonrası elçiliğin cevap vermesi ile oluşur. Burada verilecek cevap dışişlerinin yayınladığı kılavuza uygun olarak hazırlanır. Proaktif medya ilişkisi ise medyada bir haber oluşmadan önce yapılması gerekenleri içerir. Medya ile iyi ilişkiler sağlamak temel hedeftir. Bunun için medya çalışanları ile düzenli toplantılar, yemek – kahvaltı organizasyonları yapılabilir. Elçilik davetlerine medya mensupları da davet edilerek medyada olumlu anlamda yer alınmaya çalışılır. Medya çalışanları ile kişisel ilişkiler kurulmasına önem verilerek onlar ile sadece resmi yollar ile değil, kişisel telefon, e-mail gibi araçlarla da ilişki sağlanır. Zaman zaman röportaj verilerek ya da gazetelerde makale yazılarak da medya görünürlüğü arttırılır.  Tüm medya ile bu tür ilişkiler sağlamak yerine belirli kilit isimlere önem verilmesi medya ilişkilerinde daha verimli bir yoldur. Diğer medya ilişkileri ise düzeltme yayınlama, özel etkinliklere katılarak medyada yer alma ve medya mensuplarını Danimarka’ya davet etme olarak sıralanabilir.
Bu çalışma Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Handbook on Public Diplomacy’ konulu yayının özetidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder